Pracovné právo

Zukalová - Advokátska kancelária s. r. o.

Autor: Zukalová - Advokátska kancelária s. r. o.

Advokátska kancelária Zukalová je kancelária zložená z mladých entuziastických právnikov. Ponúkame právne služby, ktoré uspokojujú čoraz náročnejšie…

Viac o autorovi

Pracovné právo

V oblasti pracovného práva pripravíme všetky podklady pre pracovnoprávnu agendu, to znamená prípravu pracovných zmlúv, podkladov pre výpoveď z pracovného pomeru tak, aby boli zachované všetky náležitosti Zákonníka práce, ktorý sa jednoznačne orientuje na pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom a upravuje pracovné vzťahy kolektívnej povahy. Pre zamestnávateľa pripravíme pracovné zmluvy pre menovanie zamestnancov, zmluvy na dobu neurčitú a určitú, zmluvy na vedľajší pracovný pomer aj zmluvu pre zamestnávanie cudzincov. Budeme nápomocní pri riešení pracovných sporov týkajúcich sa miezd zamestnancov a odstupného pri skončení pracovného pomeru. Vypracujeme pracovný poriadok a vnútorné smernice firmy alebo spoločnosti a potrebné dokumenty týkajúce sa ochrany osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch a pod. Svoje skúsenosti ponúkame v zastupovaní pri vyjednávaní so zástupcami zamestnancov, pri zostavovaní kolektívnej zmluvy. Naše poradenstvo môžete využiť pred aj pri rokovaní s odbormi.  

 

Obchodné právo  

V oblasti obchodného práva ponúkame kompletnú službu pri zakladaní spoločnosti, pri zriaďovaní zakladajúcich listín, vykonáme zápis do obchodného registra a ostatné náležitosti s touto činnosťou spojené. Zvlášť zápis do obchodného registra je dôležitý nielen pre vznik samotnej spoločnosti, ale aj pre uplatnenie princípu priority. Absolútna ochrana začína dňom zápisu firmy do obchodného registra a končí až jeho výmazom. Vybavenie všetkých týchto záležitostí je pre podnikateľov náročné zvlášť z administratívneho a časového hľadiska. My túto zodpovednosť vezmeme na seba. S vybavovaním máme veľa skúseností a v tomto smere môžeme garantovať serióznosť a kvalitu odvedenej práce. Sme si vedomí toho, že každá firma alebo spoločnosť, ktorá práve vzniká sa čo najskôr potrebuje presadiť na trhu. Postaráme sa z hľadiska právneho i o ochranu firmy, jedná sa o zákonnú ochranu firmy proti každému, kto by chcel porušiť alebo ohroziť firemné práva podnikateľov .  

 

Občianske právo  

Naše služby, ktoré svojim klientom ponúkame, zameriavame na oblasť občianskeho práva, ktoré je najrozsiahlejším odvetvím právneho poriadku. Naša právnická činnosť je založená na normách regulujúcich občianske právo a predpisoch, ktoré s ním súvisia. Poskytujeme služby ako vo vzťahoch občianskoprávnych, tak rodinných. Zabezpečujeme aj právne poradenstvo, spisujeme dokumenty a zmluvy právneho charakteru, ktoré riešia vzťahy klientov a vždy sa snažíme nájsť optimálne riešenie pre klienta a zabezpečiť mu tak čo najväčšiu právnu istotu. Naši právnici sa veľmi dobre orientujú a špecializujú na oblasť nehnuteľností, na kúpu a prevody domov a bytových jednotiek, na majetkové vyrovnanie, dedičstvo, na spisovanie darovacích a kúpnych zmlúv. Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti rodinného práva v nasledujúcich záležitostiach: pri rozvode manželstva, či už sa jedná o rozvod sporný, či manželskou dohodou, s klientmi prerokúvame a spisujeme predmanželské zmluvy, úpravy rodičovského pomeru voči maloletým deťom po dobu pred rozvodom aj po rozvode, vrátane úpravy styku rodičov s dieťaťom. Stanovíme podmienky pre výživné k maloletým aj dospelým deťom, spíšeme návrh na zníženie alebo zvýšenie výživného, návrh na zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti inej osoby ako sú rodičia. Poradíme, ako je to s pestúnskou starostlivosťou a osvojením dieťaťa, spíšeme návrh na určenie alebo popretie otcovstva a pod.  

 

Právo európskej únie  

Služby ponúkame v oblasti primárneho, sekundárneho práva a judikatúry (výkon súdnej moci, súdenie). Podieľame sa na riešeniach v oblasti týkajúcej sa voľného pohybu tovaru a osôb, colnej únie, spoločného trhu, jednotného a vonkajšieho trhu, na ochrane hospodárskej súťaže i na obchodných vzťahoch s EÚ. Európske právo má priamy vplyv nielen na občanov Slovenskej republiky, ale na všetkých občanov Európskej únie.

 

Prejsť na webové stránky ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ZUKALOVÁ

 

Pracovné právo

Jedným z dôvodov, prečo si zahraniční investori vyberajú Slovensko, je dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily za cenu práce, ktorá má pre investorov veľkú pridanú hodnotu.

Pracovnoprávny audit:

 • podrobné preskúmanie, vyhodnotenie pracovnoprávnych dokumentov klienta/spoločnosti a ich následné zosúladenie s platnou legislatívou pracovného práva

 • identifikácia nefunkčnej resp. nadbytočnej pracovnoprávnej dokumentácie zaťažujúcej pracovnoprávny proces vo firme

 • zjednotenie interných predpisov s aktuálnou pracovnoprávnou legislatívou

 • preskúmanie a vyhodnotenie pracovných podmienok zamestnancov ako aj spolupráce klienta/spoločnosti s odborovými organizáciami, s inými zástupcami zamestnancov a štátnymi orgánmi, ktorých činnosť, resp. dohľad a kontrola sa dotýkajú pracovnoprávnych vzťahov

 • cieľom pracovnoprávneho auditu je vyhnúť sa chybným a nevýhodným zmluvám či dohodám klienta/spoločnosti s jeho zamestnancami, snaha minimalizovať prípadné spory so zamestnancami a celkové zefektívnenie administratívnych postupov vo vnútri firmy.

Poradenstvo pre potenciálnych investorov:

 • analýza prostredia slovenského pracovného práva

 • vypracovanie vzoru pracovnej zmluvy za účelom zníženia nákladov zamestnávateľa

 • nájdenie najdostupnejšieho modelu prijímania vedenia vašej spoločnosti (odpoveď môže byť v obchodnom práve)

 • vypracovanie porovnávacej analýzy slovenského a európskeho pracovného práva

 • zapracovanie aspektu zákonov sociálneho zabezpečenia.

Poradenstvo pri zamestnávaní cudzincov:

 • analýza povinností slovenských zamestnávateľov pri zamestnávaní osôb z EÚ a mimo EÚ

 • poradenstvo pre členov rodiny zamestnanca - cudzinca pracujúceho na Slovensku

 • pomoc pri vybavovaní víza, pracovného povolenia, povolenia na pobyt alebo ohlasovania trvalého pobyty občana členského štátu EÚ.

 Poradenstvo o zamestnávaní pre každého podnikateľa:

 • vzorové pracovnoprávne zmluvy (dobrá zmluva poskytuje bezpečnosť ale i flexibilitu)

 • konzultácia a vypracovanie dokumentov smerujúcich ku ukončeniu pracovného pomeru,

 • vypracovanie pracovného poriadku a vnútorných smerníc

 • outsourcing (leasing) zamestnancov podľa slovenského práva

 • prideľovanie (presun) zamestnancov do zahraničia (slovenských zamestnancov do zahraničia, vysielanie z riadiacej spoločnosti v zahraniční na Slovensko)

 • prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov pri prechode podniku alebo jeho časti

 • poradenstvo týkajúce sa ochrany osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

 • bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov ako súčasť pracovnoprávnych vzťahov

 • zastupovanie v súdnych sporoch a pri mimosúdnom riešení sporov.

Kolektívne pracovné právo:

 • zastupovanie pri vyjednávaní so zástupcami zamestnancov

 • kolektívne zmluvy

 • právne poradenstvo pri rokovaniach s odbormi a zástupcami zamestnancov.

 

 

Pracovné právo

Existencia človeka je založená na jeho finančnom zabezpečení. Preto, aby získal potrebné finančné prostriedky, vstupuje do pracovného pomeru za účelom dosiahnutia zárobku za svoju vykonanú prácu. Stáva sa tak účastníkom pracovnoprávneho vzťahu, vykonáva závislú prácu, za ktorú dostáva odmenu. Strata zamestnania pre zamestnanca totiž znamená významný zásah do jeho života a mnohokrát veľmi citeľne ovplyvňuje jeho existenciu.

Pracovný pomer je pracovnoprávny vzťah, ktorý tvoria dva subjekty a to je zamestnávateľ a zamestnanec. Jedná sa o záväzkový vzťah, ktorého obsahom sú vzájomné práva a povinnosti. Vznik pracovného pomeru je dobrovoľná, slobodná vôľa oboch subjektov (zamestnávateľ + zamestnanec). Najčastejšou formou uzavretia tohto vzťahu je pracovná zmluva .

Základné zásady pracovného práva sú výkladové pravidlá, to znamená používanie ustanovenia Zákonníka práce v aplikácii na pracovnoprávne vzťahy. Pracovnoprávne vzťahy sú riadené ako zákonníkom práce tak  v určitom zmysle aj občianskym zákonníkom a medzi nimi by mal vždy panovať súlad. To znamená napríklad čo sa týka uplatňovania zásad dobrých mravov, ochrana dobrej viery, dodržiavanie uzatvorených zmlúv a pod.  Dôležitá je aj zásada vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom po dobu trvania pracovného pomeru, kedy sa zamestnávateľ  nachádza v pozícii nadriadenej a zamestnanec v pozícii podriadenej. Z uvedeného vyplýva, že zásady ochrany v súvislosti s pracovným právom sú cielené na ochranu zamestnanca, ktorý je slabším článkom pracovnoprávneho vzťahu. Pracovné právo vychádza z predpokladu, že zamestnanec je voči zamestnávateľovi v nevýhodnej pozícii, pretože jeho vôľa je ovplyvňovaná snahou získať zamestnanie, ktoré mu prináša príjem pre jeho život.   Práve s ohľadom na túto situáciu sa pracovné právo snaží kompenzovať zvýšenú ochranu jeho pozície. V súvislosti so zásadou pracovného práva patrí zamestnancovi za vykonanú prácu mzda,  ktorá zodpovedá zložitosti a náročnosti práce. Tak isto súvisí so zodpovednosťou za vykonanú prácu, s dosiahnutým vzdelaním, s praxou aj ostatnými znalosťami a zručnosťami.  Ďalej sa predpokladá, že zamestnanec si bude počínať vždy v záujme zamestnávateľa tým, že bude plne rešpektovať všetky predpisy týkajúce sa výkonu práce. Ďalšou zásadou pracovného práva je rovnosť v rámci pracovného vzťahu, to znamená, že zamestnávateľ musí v rámci pracovnoprávnych predpisov zaobchádzať so všetkými zamestnancami rovnakým spôsobom. Táto zásada platí po celý priebeh trvania pracovného pomeru.

 

Povinnosť rovnakého zaobchádzania sa  objavuje už  pri uzatváraní pracovného pomeru, kedy výber zamestnanca na potrebnú pracovnú pozíciu musí vychádzať z objektívnych hľadísk pri dodržaní prísneho zákazu diskriminácie. Za prejav diskriminácie možno považovať napríklad útok na pohlavie, rasu, sexuálnu orientáciu, jazyk, náboženstvo, vek, zdravotný stav a pod.   Tieto spomínané zásady významným spôsobom posilňuje európske právo. Ďalej platí povinnosť rovnosti zaobchádzania v oblasti odmeňovania, kariérneho postupu a odbornej príprave.

Tak ako vznik pracovného pomeru, tak aj jeho ukončenie by malo poskytnúť dostatočnú ochranu zamestnancovi, ako slabšiemu subjektu pracovnoprávneho vzťahu. Skončením pracovného pomeru dochádza k zániku práv a povinností, ktoré boli jeho obsahom. Najmä sa jedná o práva a povinnosti zamestnanca, ktoré vyplývali priamo z pracovného procesu. Ale sú aj povinnosti, ktoré existujú aj po skončení pracovného pomeru a patrí medzi ne napríklad povinnosť na náhradu škody a pod.  Právna úprava skončenia pracovného pomeru je obsiahnutá v Zákonníku práce, uvádza dôvody a spôsoby, ktorými je možné pracovný pomer ukončiť.  Z iných dôvodov, ktoré nie sú v zákonníku uvedené, sa pracovný pomer skončiť nedá.