Zmeny v Obchodnom zákonníku od 1.1.2015

JUDr. Ľuba Berezňaninová

Autor: JUDr. Ľuba Berezňaninová

JUDr. ĽUBA BEREZŇANINOVÁ, Dip.Mgmt., Advokátka   Poskytujem komplexné právne služby v týchto oblastiach práva: Obchodné právo Autorské právo Správne…

Viac o autorovi

Zmeny v Obchodnom zákonníku od 1.1.2015

Od 1.1.2015 sa stanu účinnými niektoré pomerne zásadné zmeny v Obchodnom zákonníku a v iných právnych predpisoch, ktoré sa dotknú podnikania obchodných spoločností, najmä spoločnosti s ručením obmedzeným.

 

V krátkosti sa jedná o nasledovné zmeny: 

  • Vylúčenie fyzickej osoby z výkonu príslušnej funkcie rozhodnutím súdu 

Novela zavádza možnosť vylúčenia fyzickej osoby z výkonu funkcie:

- člena štatutárneho orgánu,

- člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve,

- vedúceho organizačnej zložky podniku,

- vedúceho podniku zahraničnej osoby,

- vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo

- prokuristu,

a to rozhodnutím súdu o vylúčení.

Momentom právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení, vylúčenej fyzickej osobe zaniká výkon funkcie, pre ktorú je vylúčená. Vylúčenie dotknutej fyzickej osoby trvá po dobu, ktorú určí súd v rozhodnutí o vylúčení. Pokiaľ súd túto dobu neurčí, trvá 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení. Vylúčená osoba je povinná bezodkladne oznámiť svoje vylúčenie všetkým dotknutým obchodným spoločnostiam a družstvám. Vylúčením zásadne zanikajú záväzky vylúčenej osoby vo vzťahu k dotknutým obchodným spoločnostiam alebo družstvu. Vylúčená osoba je však povinná dotknuté spoločnosti a družstvo v prípade, že im môže zánikom jej funkcie vzniknúť škoda, upozorniť na to, aké činnosti je potrebné urobiť na jej odvrátenie. V prípade, že dotknuté obchodné spoločnosti nemôžu samy vykonať potrebné úkony na odvrátenie hroziacej škody a požiadajú vylúčenú osobu, aby tieto úkony sama urobila, je táto povinná ich urobiť.

 

  • Register diskvalifikácií

Za účelom evidencie vylúčených fyzických osôb novela zavádza „Register diskvalifikácií“. Tento register bude viesť Okresný súd v Žiline, a to pre celé územie Slovenskej republiky. Tomuto súdu je súd, ktorý rozhodol o vylúčení na prvom stupni, povinný bezodkladne zaslať rovnopis rozhodnutia o vylúčení.

 

  • Spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imaním 1,-

Od 1.1.2015 bude možné založiť obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške najmenej 1,- €. Hodnota vkladu jedného spoločníka musí byť aspoň 1,- €. Takáto spoločnosť môže mať najviac 5 spoločníkov. Na takéto spoločnosti sa vzťahuje povinnosť uvádzať na svojich obchodných dokumentoch, okrem všeobecných údajov (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu a identifikačné číslo), aj výšku základného imania s použitím skratky „ZI“ a rozsah jeho splatenia s použitím skratky „SP“.

 

  • Úprava formy vzdania sa funkcie v orgáne obchodnej spoločnosti

Od 1.1.2015 platí, že v prípade, ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, vzdanie funkcie musí byť v písomnej forma s úradne overeným podpisom.

 

  • Spoločnosť v kríze

Novela zavádza pojem „Spoločnosť v kríze“, t.j., že spoločnosť je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Spoločnosti podľa novely hrozí úpadok v prípade, že pomer jej vlastného imania a záväzkov, je menej ako 8:100. Tento pomer sa však uplatní po prvý krát až od roku 2017. Pre rok 2015 platí pomer 4:100 a v roku 2016 pomer 6:100.

Novela ustanovuje povinnosti štatutárneho orgánu, ktorý zistil, že spoločnosť je v kríze. Je povinný najmä bezodkladne zvolať najvyšší orgán spoločnosti, pripraviť návrh vhodných a primeraných opatrení na prekonanie krízypredložiť ho na rokovanie tohto orgánu.

 

  • Plnenie nahradzujúce vlastné zdroje

Peňažným plnením nahradzujúcim vlastné zdroje je peňažné plnenie v podobe úveru alebo iného podobného plnenia, ktoré sa poskytne spoločnosti v kríze. Novela stanovuje podmienky poskytnutia takéhoto plnenia. Tie sa vzťahujú tak na subjekty, ktoré môžu toto plnenie poskytnúť, ako aj na jeho maximálnu výšku.

Dôležité je poznamenať, že spoločnosťou v kríze môže byť len spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom nie je fyzická osoba. Banka, inštitúcia elektronických peňazí, poisťovňa, zaisťovňa, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov a centrálny depozitár cenných papierov nemôže byť spoločnosťou v kríze.

 

  • Vyplácanie podielu na zisku

Podľa novej právnej úpravy spoločnosť, ktorej základné imanie je nižšie ako 5.000,- €, môže pri splnení zákonných podmienok vyplácať podiely na zisku najviac vo výške ¾ z čistého zisku. Rozdelenie iných vlastných zdrojov spoločnosti je neprípustné.

 

  • Vrátenie vkladu

Nová právna úprava podrobnejšie upravuje problematiku vrátenia vkladu spoločnosti spoločníkom počas trvania spoločnosti. Jednoznačne ustanovuje, že spoločnosť tieto vklady nemôže spoločníkom vrátiť počas jej trvania.

Za vrátenie vkladu sa považuje aj plnenie, ktoré poskytne spoločnosť na základe právneho úkonu medzi touto spoločnosťou a osobou, ktorá jej poskytla plnenie nahradzujúce vlastné zdroje, ktorý bol dojednaný za menej výhodných podmienok aké sú obvyklé v bežnom obchodnom styku.

 

Pokiaľ by došlo k poskytnutiu plnenia v rozpore s novou právnou úpravou, vzniká povinnosť vrátiť toto plnenie spoločnosti späť. Za splnenie tejto povinnosti ručia spoločne a nerozdielne konatelia, ktorí vykonávali túto funkciu v čase poskytnutia tohto plnenia. Nárok na vrátenie plnenia poskytnutého v rozpore s ustanoveniami o vrátení vkladu, môže uplatniť aj veriteľ spoločnosti, v prípade, že nemôže svoju pohľadávku uspokojiť z majetku spoločnosti.

 

  • Povinnosť konateľov zvolať mimoriadne valné zhromaždenie

Od 1.1.2015 konateľom vzniká nová povinnosť zvolať mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) v prípade, že zistia, že strata spoločnosti presiahla 1/3 hodnoty základného imania spoločnosti alebo túto skutočnosť možno predpokladať.

Ak ide o spoločnosť, ktorej základné imanie je nižšie ako 5.000,- €, jej konatelia sú povinní zvolať MVZ ak strata spoločnosti presiahla 2.500,- € alebo to možno predpokladať.

 

 

 

 

 

Kapušany, 03.11. 2014                                                                    JUDr. Ľuba Berezňaninová

                                                                                                          advokátka