Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky portálu Katalog-advokatov.sk platné od 1. 1. 2013

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Spoločnosť NET -SITE:IT s. r. o. vydáva podľa Obchodného zákonníka v platnom znení, tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "VOP").

 

1.2. Tieto VOP podrobne upravujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami pri uzatváraní, zmene a ukončení zmluvy o pridelení webovej priestoru.

 

2. Zmluvné strany

2.1.

Dodávateľ:

Spoločnosť NET -SITE:IT s. r. o.

IČO: 44238398 

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne

Kontaktná adresa: Kasárenská 2050, Trenčín 911 05

tel: +421 948 435 998

Bankové spojenie: 2628801873/1100

 

2.2.

Odberateľ:

fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzatvorí so spoločnosťou NET -SITE:IT s. r. o.  zmluvu ktorej obsahom je prezentácia na portáli katalog-advokatov.sk

 

3. Definície pojmov

3.1. Profil je súhrn informácií, ktoré zverejnené o registrovanom odberateľovi. Týmito informáciami najmä meno a priezvisko u fyzickej osoby, názov právnickej osoby, adresa sídla podnikateľa alebo jeho prevádzkareň, na ktoré ho môžu navštíviť zákazníci, IČO, DIČ, tel kontakt - pevná linka, mobilný telefón, odkaz na webové stránky, ak sú k dispozícii. Ďalej meno kontaktnej osoby, prípadne cenník, logo a fotografie. Vždy je súčasťou profilu odkaz na mapu.

 

3.2. Login je prihlasovacie meno používateľa. Heslom sa rozumie súbor znakov, ktorý slúži na identifikáciu odberateľa a pri prihlásení do systému (ďalej len "prihlasovacie údaje").

 

3.3. Zaradenie podľa kraja - vytvorený profil je zaradený do jedného alebo viacerých konkrétnych krajov. Profil je zaradený do kraja podľa sídla odberateľa, pokiaľ sa odberateľ nedohodne s dodávateľom inak. Umiestnenie profilu do iných krajov, ako je sídlo odberateľa, nie je v cene služby.

 

3.4. Zaradenie podľa okresu - vytvorený profil je zaradený do ľubovoľného počtu okresov v kraji podľa článku 3.3.

 

3.5. Zaradenie podľa služby - profil je zaradený do konkrétnych služieb, podľa dohody s odberateľom alebo podľa zamerania jeho podnikania.

 

3.6. Základnou službou sa rozumie zverejnenie v príslušnom kraji podľa sídla odberateľa, okresoch a službách.

 

3.7. Dĺžkou poskytovania služby sa rozumie doba, na ktorú bola zmluva uzatvorená. Táto lehota začína plynúť dňom, kedy bola uzatvorená zmluva.

 

3.8. Pozíciou sa rozumie aktuálne poradie umiestnenia profilu odberateľa, a to vždy podľa konkrétneho kraja, okresu a služby.

 

3.9. TOPovaním sa rozumie platená služba, ktorú je odberateľovi zaistená vždy jedna z 1.-5. pozície, a to buď podľa služby, podľa kraja alebo podľa okresu. Profily na 1.-5. sa striedajú. Aktuálne ceny Topovania sú uvedené v cenníku, ktorý si možno vyžiadať na adrese info@katalog-advokatov.sk. Táto služba nie je základnou službou.

 

3.10. Umiestnenie do sekcie TIP - služba, podľa ktorej je odberateľ umiestnený do sekcie "TIP". Aktuálne ceny zaradenie do služby "TIP" sú uvedené v cenníku, ktorý si možno vyžiadať na adrese info@katalog-advokatov.sk. Táto služba nie je základnou službou.

 

3.11. Osobný asistent je taká osoba, ktorú prevádzkovateľ pridelí každému registrovanému odberateľovi pre správu profilu a oznámi odberateľovi kontakt na osobného asistenta. Táto služba nie je základnou službou.

 

4. Popis služby

4.1. Katalog-advokatov.sk je špecializovaný portál, ktorý ponúka advokátskym kanceláriam možnosť webovej prezentácie svojich služieb.

4.2. Každému registrovanému odberateľovi je vytvorený profil na dohodnutej pozícii, tzn. v kraji, okrese a službe. Túto pozíciu dodávateľ nie je oprávnený bez výslovného súhlasu odberateľa meniť.

4.3. Pozícia môže byť zmenená iba vtedy, ak si v danej službe, kraji alebo okrese zakúpi iný používateľ topovanie. Tým sa tento odberateľ zaradí pred registrovaných odberateľov, ktorým sa takto zníži pozícia. Profil sa však neposunie o viac ako o 5 pozícií.

4.4. K vytvorenému profilu každému odberateľovi poskytnuté prihlasovacie údaje. Tieto údaje slúžia odberateľovi k prístupu do profilu. Rovnako odberateľovi umožňujú zmenu údajov v profile.4.5. Zmeny profilu musia byť schválené administrátorom služby. Prípadné zmeny je administrátor povinný schváliť do 72 hodín od ich prevedenia.

4.6. Dodávateľ nezverejní informácie uvedené odberateľom ak:

      4.6.1. v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi

      4.6.2. v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok

      4.6.3. spôsobilé privodiť prevádzkovateľovi či iným tretím osobám škodu, poškodiť dobré meno, či dobrú povesť.

 

5.Rozsah poskytovaných služieb

5.1. Každému registrovanému odberateľovi je vytvorený profil, ktorý obsahuje najmä informácie uvedené v článku 3.1. VOP. K profilu sú priradené prihlasovacie údaje.

5.2. Webový priestor, vytvorený profil a prihlasovacie údaje budú odberateľovi poskytnuté do 48 hodín od uzavretia zmluvy.

5.3. Odberateľ je oprávnený vykonávať zmeny aj tak, že ich oznámi Asistentovi pre správu profilu. Asistent pre správu profilu je povinný vykonať zmeny v zápise bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch pracovných dní.

5.4. Dodávateľ je povinný zverejniť všetky informácie uvedené v profile, pokiaľ nie sú v rozpore s bodom 4.6. VOP.

5.5. Dodávateľ je oprávnený odmietnuť zverejniť informácie, ktoré nie sú tematicky spojené so zameraním portálu.

 

6. Objednávka služieb

6.1. Zmluvu o pridelení webového priestoru môže odberateľ s prevádzkovateľom uzatvoriť vyplnením elektronického formulára, zaslaním emailu, písomným návrhom alebo telefonicky.

6.2. Ak vyplní odberateľ elektronický formulár na webovej adrese  TU považuje sa toto za ponuku na uzavretie zmluvy. Zmluva je uzatvorená, pokiaľ ponuku na uzavretie zmluvy akceptuje dodávateľ potvrdením objednávky odberateľovi niektorou z foriem uvedených v článku 6.1.

6.3.  Elektronická registrácia sa automaticky považuje za objednanie služby na dobu 12 mesiacov s automatickou  prolongáciou.

6.4. Objednávku je možné stornovať len po uhradení storno poplatku, ktorý činí 70% ceny objednávky. Odberateľ musí podať dodávateľovi písomnú žiadosť o vystavenie proforma faktúry vo výške storno poplatku so splatnosťou 5 dní. Po uhradení poplatku bude zmluva medzi dodávateľom a odberateľom stornovaná a služba bude zrušená.

6.5. Ak nebude uhradený storno poplatok v termíne splatnosti, zostáva objednávka platná v plnej výške a žiadosti o storno nebude ďalej dodávateľom vyhovené.

 

7. Cena

7.1. Cena za zverejnenie informácií podľa dĺžky uzatvorenej zmluvy:

      7.1.1. zápis na jeden rok - podľa cenníka

      7.1.2. zápis na dva roky - podľa cenníka

      7.2. Cenu za vykonané služby je odberateľ povinný uhradiť na základe vystavenej proforma faktúry zaslanej dodávateľom odberateľovi so 14 dňovou splatnosťou.

 

8. Sankcie

8.1. Ak poruší odberateľ povinnosť zaplatiť riadne a včas, je povinný dodávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

8.2. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

8.3. Paušálne náklady na telefonické a písomné upomínanie dlžnej čiastky činia 27 €.

  

9. Doba platnosti zmluvy

9.1. Zmluva o pridelení webového priestoru je uzavretá na 12 alebo 24 mesiacov s automatickým predĺžením.

9.2. Zmluva sa automaticky predlžuje o rovnakú dobu, na ktorú bola uzavretá, ibaže by jedna zo zmluvných strán zaslala písomnú výpoveď, že s predĺžením nesúhlasí a to najneskôr 30 dní pred uplynutím lehoty, na ktorú bola zmluva uzavretá.

9.3. Zmluva sa automaticky predlžuje iba raz za rovnakých podmienok. Ak trvá odberateľ na zverejnenie profilu aj naďalej,  je nutné uzavrieť novú zmluvu.

  

10.Garancia získanie zákazky a vrátenie peňazí

10.1. Novým odberateľom služby, ktorí v období 1.1.2013  31.12.2015 zakúpia dvojročný tarif garantujeme získanie minimálne 1 zákazníka. V prípade, že tento odberateľ nezíska počas plnenia dvojročnej služby minimálne 1 zákazníka, vráti dodávateľ služby registračný poplatok v plnej výške na vyžiadanie odberateľa.

10.2. V prípade nespokojnosti či budúceho uplatnenia nároku vrátenia registračného poplatku je dodávateľ povinný informovať e-mailovou správou na e-mail info@katalog-advokatov.sk dodávateľa služby za účelom zjednania nápravy cielenia v profile odberateľa pre zasielanie dopytov, najneskôr však počas prvej polovice obdobia plnenia služby.

10.3. Požiadať o vrátenie peňazí môže len odberateľ, ktorý si v priebehu obdobia plnenia služby minimálne 2x plne editoval svoj profil, ktorý správne a kompletne nastavené parametre svojho profilu a ktorý v priebehu služby publikoval minimálne 1 vlastný článok o rozsahu aspoň 2500 slov v službe Články.

10.4. V prípade, že aj po dodržaní bodov 10.2. a 10.3. odberateľ prehlasuje, že nezískal v priebehu služby žiadneho zákazníka, musí toto vyhlásenie doručiť dodávateľovi písomne najneskôr do 10 dní od konca obdobia plnenia služby. Dodávateľ potom právo požiadať o predloženie potrebného počtu vydaných faktúr odberateľom za obdobie plnenia služby a o všetky kontakty na týchto zákazníkov odberateľa, tak aby si mohol preveriť pravdivosť tvrdení odberateľa. K tomuto vyzve dodávateľ odberateľa písomne, pričom mu odberateľ musí vyhovieť najneskôr do 14 dní a následne mu byť pri tomto skúmaní nápomocný. Dodávateľ potom 90 dní na verifikáciu tvrdenia odberateľa.

 

11. Zmena všeobecných obchodných podmienok

11.1. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky. Zmluvný záväzok sa však vždy riadi všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase vzniku takéhoto záväzku.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Všetky otázky touto zmluvou neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä obchodným zákonníkom.

12.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky platné od 10.1.2013.

 

 

Cenník služieb

V Trenčíne 10.1.2013